Systém HSOptika a jeho možnosti

 • Tvorba sítě tras optických kabelů (zemní rýhy nebo jiné způsoby vedení trasy optických kabelů) a objektů na těchto trasách (šachty, sloupky, serverovny, atd …). Pořizování sítě tras probíhá u většiny uživatelů nejčastěji formou hromadného převzetí liniových prvků z výkresů dostupného geodetického zaměření (formáty DGN, DXF). Z výkresu je možné převzít jen vybrané vrstvy a ty ještě před vlastním přenosem hromadně optimalizovat (v případě potřeby spojit navazující liniové entity do jednoho objektu nebo naopak je rozdělit). Alternativně lze síť tras doplňovat i převzetím jednotlivých prvků zaměření, eventuálně vytvářet síť tras i ručním zákresem. (Dostupné jsou editační funkce podporující snapování nově editované linie na již existující jiné trasy, objekty, data geodetického zaměření atd.) Existující trasy lze dodatečně upravovat, případně je slučovat, rozdělovat atd.. Během editace probíhají automatické kontroly topologické čistoty sítě tras. Okamžitě jsou hlášeny a zobrazovány všechny existující topologické problémy v síti.
 • Rozsáhlé možnosti evidence chrániček (HDPE trubek) včetně jejich vnitřních mikrotrubiček – na základě předem definovaných typů a barev jednotlivých chrániček anebo přímo celých svazků (ať už obecných svazků chrániček anebo opláštěných svazků mikrotrubiček). Chráničky a mikrotrubičky lze pořizovat různými způsoby – např. vložením jednotlivé chráničky nebo celého svazku do jednotlivého úseku trasy, ale častěji do množiny geometricky navazujících úseků tras (získaných postupných výběrem z mapy anebo prostřednictvím routovacích funkcí zadáním počátečního a koncového bodu v síti tras). Průběh nové chráničky lze získat i z jiné chráničky, novou mikrotrubičku lze vnořit do jiné chráničky, existující chráničky lze různými způsoby dělit anebo spojovat.
 • Rozsáhlé možnosti evidence optických kabelů včetně jejich vláken – na základě kombinace předem definovaných barevných schémat vláken a barevných schémat trubiček (bufferů). Nejtypičtějším příkladem pořízení nového kabelu je vložení kabelu do množiny geometricky navazujících úseků chrániček (získaných postupných výběrem z mapy). Průběh nového kabelu lze získat i z jiného kabelu, existující kabely lze různými způsoby upravovat – měnit typ, počet vláken a další vlastnosti, lze jej rozdělovat, prodloužit, definovat rezervy kabelů v jeho trase, anebo jej převést z původního průběhu (např. definovaného pouze trasami vyznačenými přibližným zákresem) do nového (definitivního, geodeticky zaměřeného průběhu tras). Lze rovněž definovat a měnit vlastnosti jednotlivých vláken kabelu.
 • Evidence vnitřní struktury objektů – tvorba jednotlivých uzlů (optické vany, zemní spojky, optické rozvaděče, splittery, WDM multiplexory a demultiplexory), možnost vložení libovolného množství poduzlů k danému uzlu (např. kazetky, splittery uvnitř optické vany). Lze rovněž definovat a měnit vlastnosti jednotlivých konektorů uzlu.
 • Evidence napojení optických vláken na konektory uzlů nebo provaření optických vláken mezi sebou v jednotlivých uzlech sítě včetně napojení na splittery, propojení libovolných konektorů uzlů prostřednictvím optických patch-cord kabelů.
 • Automatické generování trasy signálu mezi koncovými konektory uzlů ihned po napojení anebo provaření vláken.
 • Podpora vlnového multiplexu v síti kabelů a uzlů – CWDM (Coarse Wavelength-Division Multiplexing) i DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing), definice zakončení vláken v CWDM a DWDM multiplexorech a demultiplexorech, možnosti definování ADD/DROP filtrů
 • Možnost přiřazení organizace optickým kabelům, jednotlivým optickým vláknům kabelů, trubkám (chráničkám), objektům a uzlům i jejich konektorům
 • Možnosti uživatelského označování tras, objektů, chrániček, kabelů a uzlů
 • Možnost přiložení dokumentace včetně fotodokumentace trasám, optickým kabelům, objektům a uzlům
 • Podpora přímého zobrazení panoramatických snímků Panorama Mapy.cz a Google StreetView
 • Zobrazení informací o vybrané trase, chráničce, kabelu, objektu a uzlu v pop-up okně přímo v mapě, ve speciálním info panelu mapy a v plném rozsahu ve speciálním okně detailu prvku
 • Tabulkové filtrovatelné a řaditelné seznamy tras, kabelů, uzlů a objektů
 • Možnosti dalších on-line editovatelných volitelných mapových vrstev (např. evidence křížení s jinými inženýrskými sítěmi apod, zákresy nově projektovaných tras, poznámkové vrstvy apod.)
 • Exporty prostorových informací o optických sítích, např. pro potřeby ÚAP apod.
 • Správce importovaných vstupních dat s možnostmi vidět pouze vybraná importovaná data (DGN,DXF,SHP,TXT), přidávání a mazání importovaných dat dle potřeby
 • Pravidelně aktualizovaná databáze celostátního registru RÚIAN v rámci zájmového území, automatické napojování informací z těchto registrů na všechna pořízená data (např. informace o dotčených parcelách kabelových tras, automatická lokalizace koncových bodů chrániček, kabelů aj.), možnosti vyhledávání parcel, adres
 • Správce uživatelských parcel – ve vazbě na pravidelně aktualizovaná data parcel RÚIAN je umožněno vizulizovat libovolné seznamy parcel (získaných např. z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK, typicky parcely ve vlastnictví měst a obcí), uživatelsky definované symbologie těchto seznamů parcel
 • Uživatelské číselníky chrániček (typ i barva), kabelů (typ, barevné značení vláken i trubiček), uzlů, organizací atd…
 • Správa uživatelů pro administrátory systému
 • Různá oprávnění uživatelů aplikace (může pouze vidět / může editovat / může administrovat aplikaci)
 • Různé typy podkladových map (topografické, ortofotomapy) z bezplatných volně dostupných on-line služeb
 • Podkladová data rovněž pro uživatele na Slovensku (ZBGIS a další)

Máte-li zájem dozvědět se více (včetně cenové nabídky), KONTAKTUJTE NÁS!